Regulamin serwisu internetowego „iAtrakcje.pl”

 
§1 Definicje

1. OOC/ Administrator – Order of Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 72, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471303, o kapitale zakładowym 720.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7952527729, numer statystyczny Regon: 181004807, telefon kontaktowy +48 16 675 06 21, adres e-mail info@iatrakcje.pl

2. iAtrakcje.pl / Serwis – serwis internetowy będący własnością OOC, w ramach którego oferowane są narzędzia do zawierania umów sprzedaży towarów lub usług pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą oraz do zapłaty za Zamówienie, nie jest to klasyczny sklep internetowy ale bardziej rodzaj platformy transakcyjnej służącej do kojarzenia Sprzedawcy z Kupującym, gdzie OOC jest pośrednikiem w transakcji sprzedaży, serwis utrzymywany na domenach iatrakcje.pl .

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca za pośrednictwem iAtrakcje.pl umowę sprzedaży ze Sprzedawcą będącym Przedsiębiorcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca, zawierający za pośrednictwem iAtrakcje.pl umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Może być Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto w Serwisie), ale może być też niezarejestrowanym Użytkownikiem. Nigdy nie może być podmiotem anonimowym, posługującym się pseudonimem lub nieprawdziwymi danymi osobowymi.

6. Sprzedawca – zarejestrowany Użytkownik, osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna nieprowadząca we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej bądź Przedsiębiorca, którego towary lub usługi prezentowane są na iAtrakcje.pl i z którym Kupujący może zawrzeć Umowę sprzedaży. Sprzedawcą po pozytywnej weryfikacji przez OOC może być również Przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest organizowanie imprez turystycznych t.j. przygotowywanie, oferowanie i realizacja imprez turystycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133 poz. 88) oraz posiadający wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT) prowadzonego przez marszałka województwa właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy, siedziby oddziału dla przedsiębiorcy zagranicznego.

7. Umowa sprzedaży – umowa cywilnoprawna zawierana drogą elektroniczną poprzez narzędzia dostarczane przez iAtrakcje.pl pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie. W rozumieniu Regulaminu Umową sprzedaży jest także umowa o świadczenie usług, w tym usług turystycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, to jest między innymi przez uprawnionych do tego przedsiębiorców i z zastrzeżeniem §4 ust. 7 Regulaminu.

8. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego.

9. Rejestracja – procedura zakładania Konta, w wyniku której Użytkownik otrzymuje dostęp do usług świadczonych przez OOC w ramach iAtrakcje.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Konto – profil Użytkownika iAtrakcje.pl, zawierający wskazane przez OOC dane identyfikujące, posiadający unikalny login (nazwę Użytkownika) – tworzony automatycznie na podstawie pierwszych liter adresu e-mail i Hasło dostępu (ciąg znaków, liter lub cyfr wybrany przez Użytkownika).

11. Użytkownik – Kupujący lub Sprzedawca, którzy przeszli pomyślnie proces Rejestracji , a także każdy inny podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu.

12. Oferta – oferta Sprzedawcy zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem iAtrakcje.pl, przyjęcie Oferty przez Kupującego poprzez narzędzia Serwisu powoduje zawarcie prawnie skutecznej Umowy sprzedaży.

13. Ogłoszenie – nie jest Ofertą ani w rozumieniu Regulaminu, ani w rozumieniu kodeksu cywilnego; zaproszenie do składania przez Użytkowników ofert zawarcia Umowy sprzedaży lub informacja reklamowa o towarze lub świadczonych usługach

14. Zamówienie – towary lub usługi dodane przez Kupującego do koszyka i kupione zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Opisane jednym wspólnym numerem (numer Zamówienia). Zamówienie może składać się z więcej niż jednej Oferty, wówczas każda wybrana i zamówiona Oferta jest oznaczona osobnym numerem Rezerwacji.

15. Pośrednik Płatności – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, posiadająca nr KRS 0000347935, REGON 301345068 – wpisany jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

 
§2 Postanowienia wstępne

1. Za pomocą iAtrakcje.pl, Administrator prowadzi usługi pośrednictwa handlowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Za pośrednictwem iAtrakcje.pl, Kupujący może dokonać zakupu towarów lub usług od Sprzedawców, których oferty prezentowane są na stronie głównej i podstronach Serwisu. Administrator świadczy jedynie usługi pośrednictwa handlowego. Rola OOC sprowadza się do zbierania zamówień od Kupujących dla Sprzedawców oraz przyjmowania od Kupujących zapłaty i przekazywania jej Sprzedawcom po pomniejszeniu o należne prowizje.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z iAtrakcje.pl:
&emsp- Komputer z dostępem do Internetu,
– Dostęp do poczty elektronicznej,
– Przeglądarka internetowa,
– Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Zawartość strony www.iatrakcje.pl, stanowi własność OOC i jest prawnie chroniona. Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej iAtrakcje.pl, a także do formularzy, logotypów należą do OOC i korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu lub za pisemną zgodą OOC.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika samego Serwisu, strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez OOC, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów iAtrakcje.pl wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes OOC.

7. Sprzedawca może korzystać z funkcjonalności Serwisu tylko po zaznaczeniu oświadczenia, że nie umieścił swojej oferty na stronach portalu Booking.com, którego właścicielem jest Booking.com B.V., spółka zarejestrowana i mająca swoją siedzibę w Amsterdamie, w Holandii, ze względu na umowę współpracy łączącą właścicieli Serwisów iAtrakcje.pl i Booking.com.

8. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła dostępu.

 
§3 Usługi świadczone w ramach iAtrakcje.pl

1. Świadczenie usług przez OOC odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. OOC umożliwia za pośrednictwem iAtrakcje.pl korzystanie z usług takich jak:
a. Bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w iAtrakcje.pl, w tym przeglądanie Ogłoszeń i Ofert,
b. Bezpłatne prowadzenie Konta w Serwisie,
c. Płatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń lub Ofert Sprzedawcy,
d. Płatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń lub Ofert Wyróżnionych Sprzedawcy,
e. Płatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Sprzedawcy samodzielne dodawanie Ogłoszeń lub Ofert oraz Ogłoszeń lub Ofert Wyróżnionych,
f. Bezpłatne udostępnianie interaktywnych formularzy umożliwiających Kupującym złożenie Zamówienia (przyjęcie Oferty Sprzedawcy) i zapłatę ceny,
g. Usługa pośrednictwa handlowego, to znaczy przyjmowanie od Użytkowników Zamówień, przyjmowanie zapłaty ceny za zamówiony towar lub usługę oraz przekazywanie Zamówień i dokonanych wpłat Sprzedawcy/com w zamian za Prowizję należną od Sprzedawcy (usługa płatna tylko dla Sprzedawcy).
h. Zamieszczanie komentarzy i ocen,
i. Weryfikacja wpisów do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT), posiadanych przez Sprzedawców oferujących usługi turystyczne,
j. Przekierowywanie Użytkowników na strony Partnerów Serwisu w przypadku wyboru do koszyka towarów lub usług niemożliwych do zamówienia za pośrednictwem iAtrakcje.pl,
k. płatne tłumaczenie Ogłoszeń lub Ofert na język angielski.

3. Umowa:
a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w iAtrakcje.pl zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej iAtrakcje.pl,

b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w iAtrakcje.pl zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub usunięcie Konta na zasadach określonych w Regulaminie,

c. o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu (przez Administratora lub samodzielnie przez Sprzedawcę na udostępnionym formularzu elektronicznym) i prezentacji Ogłoszeń lub Ofert zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu czasu wykupionego Abonamentu (w przypadku Ogłoszeń) bądź wyboru przez Kupującego ostatniej dostępnej Oferty Sprzedawcy, wygaśnięcia niewybranej Oferty lub usunięcia Konta Sprzedawcy na zasadach określonych w Regulaminie,

d. o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji Ogłoszeń lub Ofert Wyróżnionych zawierana jest na czas oznaczony wynikający z oferty zamieszczonej w formularzu dodawania Ogłoszenia lub Oferty i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta,

e. o świadczenie usługi pośrednictwa w transakcji pomiędzy OOC a Kupującym – polegającej na udostępnieniu przez OOC możliwości zawarcia Umowy bądź Umów sprzedaży przy pomocy narzędzi i funkcjonalności Serwisu, (patrz: procedura złożenia Zamówienia) oraz możliwości zapłaty Ceny przez Kupującego na rachunek bankowy OOC, a następnie przekazywaniu przez OOC do Sprzedawcy Zamówienia i dokonanej wpłaty – zawierana jest na czas oznaczony z chwilą wyboru przez Kupującego przycisku „kupuję i płacę” i ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy przez OOC po potrąceniu należnej Prowizji,

f. o świadczenie usługi pośrednictwa handlowego pomiędzy OOC a Sprzedawcą – polegającej na zbieraniu przez OOC Zamówień i wpłat od Kupujących oraz przekazywaniu Zamówień oraz dokonanych wpłat Sprzedawcy w zamian za Prowizję od Sprzedawcy – jest zawierana na czas oznaczony z chwilą opublikowania Oferty w Serwisie. Zobowiązanie do zapłaty Prowizji powstaje z chwilą zapłaty ceny przez Kupującego, to jest z chwilą uznania rachunku bankowego Administratora lub Pośrednika Płatności. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia niewybranej Oferty, a w przypadku wyboru Oferty przez Kupującego poprzez przycisk „kupuję i płacę” z chwilą przekazania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy przez OOC po potrąceniu należnej Prowizji.

g. o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu komentarzy i ocen zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania komentarza i oceny;

h. o świadczenie usługi polegającej na weryfikacji wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT), posiadanych przez Sprzedawców oferujących usługi turystyczne jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania potwierdzenia bądź odmowy potwierdzenia posiadanych przez Sprzedawcę wyżej wymienionych dokumentów przez OOC;

i. o świadczenie usługi przekierowywania Użytkowników na strony Partnerów Serwisu w przypadku wyboru towarów lub usług niemożliwych do zamówienia za pośrednictwem iAtrakcje.pl zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia się w przeglądarce internetowej Użytkownika adresu strony internetowej Partnera Serwisu.

4. Za pośrednictwem iAtrakcje.pl Użytkownicy mogą korzystać z usług dodatkowych oferowanych przez Partnerów OOC. Korzystanie z tego rodzaju usług odbywa się na zasadach określonych przez Partnerów OOC.

 
§4 Prawo odstąpienia od umowy Użytkownika będącego Konsumentem

1. Użytkownik będący Konsumentem z zastrzeżeniem ustępu 3, 4 i 7 tego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z Umów wskazanych w § 3 ust.3 powyżej oraz Umowy sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia OOC bądź Sprzedawcy, w szczególności poprzez wzór, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Pouczenie o istnieniu, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem iAtrakcje.pl ze Sprzedawcą będącym Przedsiębiorcą, zawarte jest w treści każdej z Ofert, co nie wyłącza informacji podanych poniżej.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie powyższym umowę o świadczenie usług uważa się za niezwartą.

3. Prawo odstąpienia od Umów wskazanych w § 3 ust.3 Regulaminu oraz od Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem iAtrakcje.pl, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w tym usługi pośrednictwa w transakcji (§ 3 ust.3e), jeżeli OOC bądź Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez OOC bądź Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta), chyba, że inaczej wyraźnie zastrzeżono w Ofercie.

5. OOC z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

6. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego, w stosunku do Przedsiębiorców nie ma zastosowania ustawowe prawo odstąpienia od umowy.

 
§5 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez OOC na stronie internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do OOC poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło dostępu. Login przydzielany jest automatycznie z pierwszych liter adresu e-mail.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

d. Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną na jego rzecz przez OOC usługi prowadzenia Konta, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta;

4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

b. upoważnieniem OOC do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta oraz innych usług dostępnych w Serwisie, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez OOC. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i usług udostępnianych w ramach Konta.

6. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła dostępu. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło dostępu znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie OOC z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

7. OOC tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez OOC powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 
§6 Model dropshippingu. Rola i odpowiedzialność OOC

1. OOC jest pośrednikiem handlowym pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. OOC nie jest stroną Umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem narzędzi i funkcjonalności iAtrakcje.pl. Rola OOC ogranicza się do pośrednictwa w Zamówieniach i płatnościach w zamian za Prowizję płatną od Sprzedawcy/ Sprzedawców.

2. OOC nigdy nie nabywa własności towarów prezentowanych w ramach Ofert Sprzedawców celem ich odsprzedaży Kupującym. W szczególności OOC nie uzyskuje również faktury VAT ani rachunku potwierdzającego zakup, nie jest importerem, nie sprowadza towarów na własny rachunek ani w niczyim imieniu.

3. W sprawach dotyczących reklamacji i roszczeń z tytułu jakości, bezpieczeństwa czy legalności towarów i usług oferowanych za pośrednictwem iAtrakcje.pl oraz legalności zawierania między Użytkownikami Umów sprzedaży odpowiedzialność ponosi Sprzedawca. Oświadczenia w tych sprawach należy kierować bezpośrednio do Sprzedawców.

4. Postanowienia Regulaminu nie wyczerpują obowiązków informacyjnych Sprzedawców, będących Przedsiębiorcami, wynikających z ustawy o prawach konsumenta (w szczególności art. 12 ustawy) wobec Kupującego, będącego Konsumentem. Obowiązki te oraz skutki prawne ich niedochowania obciążają każdego Sprzedawcę.

5. OOC dokłada wszelkich starań, aby dane podane przez Użytkowników były prawdziwe.
W przypadku wątpliwości co do podanych danych zaleca się kontakt ze Sprzedawcą.

 
§7 Ogłoszenie

1. Aby dodać Ogłoszenie w iAtrakcje.pl, zarejestrowany Sprzedawca za pomocą dostępnego w Serwisie formularza dokonuje opisu towaru lub usługi. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia opisu Ogłoszenia, określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Aby dodać Ogłoszenie Wyróżnione, zarejestrowany Sprzedawca kontaktuje się z administratorem serwisu poprzez e-mail info@iatrakcje.pl.

3. Dodanie Ogłoszenia, w tym Ogłoszenia Wyróżnionego jest możliwe także przez Administratora na podstawie danych wskazanych przez Przedsiębiorcę lub inny podmiot chcący korzystać z funkcjonalności Serwisu na formularzach udostępnianych w iAtrakcje.pl za dodatkową opłatą.

4. OOC zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji Ogłoszenia przez Administratora w razie naruszenia niniejszego Regulaminu.

 
§8 Oferta

1. Aby dodać Ofertę w iAtrakcje.pl, zarejestrowany Sprzedawca za pomocą dostępnego w Serwisie formularza dokonuje opisu Oferty. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia opisu Oferty, określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Aby dodać Ofertę Wyróżnioną, zarejestrowany Sprzedawca kontaktuje się z Administratorem poprzez e-mail info@iatrakcje.pl.
Dodanie Oferty, w tym Oferty Wyróżnionej jest możliwe także przez Administratora na podstawie danych wskazanych przez Przedsiębiorcę lub inny podmiot chcący korzystać z funkcjonalności Serwisu na formularzach udostępnianych w iAtrakcje.pl za dodatkową opłatą.

3. Od chwili opublikowania Oferty Sprzedawca jest związany jej treścią i nie może dokonywać zmian treści Oferty do czasu jej wygaśnięcia lub usunięcia.

4. Wystawienie Oferty przez zarejestrowanego Sprzedawcę jest równoznaczne z jego oświadczeniem, iż działa on w dobrej wierze, a wykonanie Umowy sprzedaży zgodnie z treścią wystawionej Oferty nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest on uprawniony do zawarcia i wywiązania się z zawieranej za pośrednictwem iAtrakcje.pl Umowy sprzedaży.

5. Wystawienie Oferty przez zarejestrowanego Sprzedawcę jest równocześnie wyrażeniem zgody na zawarcie umowy o usługi pośrednictwa handlowego z Administratorem w przypadku wyboru Oferty Sprzedawcy przez Kupującego. Zawarcie umowy o usługi pośrednictwa następuje z chwilą wyboru Oferty Sprzedawcy w procedurze składania Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” i zapłatę ceny przez Kupującego. Zobowiązanie do zapłaty Prowizji na rzecz Administratora powstaje z chwilą zapłaty ceny przez Kupującego, to jest z chwilą uznania rachunku bankowego Administratora lub Pośrednika Płatności.

6. Opis Ogłoszenia lub Oferty powinien być rzetelny i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu lub Ofercie, w tym za wszelkie błędy lub nieścisłości.

7. Z chwilą złożenia Zamówienia Kupujący, celem należytego wykonania umowy o świadczenie usługi pośrednictwa w transakcji łączącej go z OOC (§ 3 ust.3e), wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy, którego Ofertę zamówił informacji o parametrach Zamówienia (rodzaj i ilość) oraz danych osobowych obejmujących następujące dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, adres e-mail oraz numer telefonu, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą także nazwę oraz adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP, numer REGON.

 
§9 Umowne prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po stronie Sprzedawcy

1. O ile wyraźnie oznaczono w Ofercie, Sprzedawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia bez podania przyczyny od zawartej za pośrednictwem iAtrakcje.pl Umowy sprzedaży w terminie 3 dni/ 72 godzin od chwili zawarcia Umowy. Termin ten nie może zostać wydłużony przez czynność prawną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

2. Prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży Sprzedawca wykonuje poprzez złożenie oświadczenia Kupującemu za pośrednictwem funkcjonalności Konta lub poprzez kontakt telefoniczny lub pocztę e-mail. Oświadczenie Sprzedawcy składane jest równocześnie Administratorowi – na adres poczty e-mail: info@iatrakcje.pl, który niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni/ 72 godzin od chwili otrzymania oświadczenia zwraca wpłacone środki pieniężne Kupującemu.

3. Zwrot wpłaconej kwoty zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Kupującego przy składaniu Zamówienia, chyba, że Kupujący wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z formą zwrotu dokonanej płatności.

4. Żadna ze stron nie może po wygaśnięciu Umowy sprzedaży na skutek odstąpienia od niej przez Sprzedawcę dochodzić roszczeń przewidzianych w Umowie.

 
§10 Proces składania Zamówienia

1. Zamówienia w Serwisie można składać całą dobę, siedem dni w tygodniu, chyba, że Serwis jest czasowo niedostępny z powodu przerw technicznych.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący:
a. wybiera towar lub usługę poprzez wskazanie dostępnej daty, oraz ewentualnie wybiera opcje dodatkowe (rodzaj biletu, konkretna godzina) i potwierdza dodanie do koszyka poprzez przycisk „Zarezerwuj teraz”,
b. z widoku koszyka wybiera przycisk „Przejdź do kasy”,
c. uzupełnia formularz danymi wskazanymi przez Administratora,
d. wybiera sposób dostawy, jeśli jest taka możliwość,
e. wybiera przycisk „Kupuję i płacę”,
f. w przypadku chęci otrzymania faktury VAT zgłasza takie żądanie bezpośrednio do Sprzedawcy, którego dane są każdorazowo widoczne przy każdej Ofercie,
g. następuje przekierowanie na stronę z instrukcją dokonania zapłaty,
h. na adres poczty elektronicznej Kupującego Administrator przesyła potwierdzenie wpłaty:
– w przypadku płatności szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem usługi płatności realizowanej przez Pośrednika Płatności – natychmiast po przyjęciu wpłaty,
– w przypadku płatności przelewem na rachunek Administratora – niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

 
§11 Chwila zawarcia Umowy sprzedaży

1. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący przyjmuje Ofertę zawarcia Umowy sprzedaży towarów lub usług Sprzedawcy i dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. W przypadku wybrania do koszyka wielu Ofert od różnych Sprzedawców kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje przyjęcie tylu ofert i zawarcie tylu Umów sprzedaży, ile ofert zostało uprzednio zaznaczonych w koszyku, z zastrzeżeniem, że zapłata nawet na rzecz różnych Sprzedawców dzięki pośrednictwu iAtrakcje.pl jest tylko jedna, a OOC dokonuje rozliczeń ze Sprzedawcami z tytułu każdej przyjętej Oferty (zawartej Umowy sprzedaży) na zasadach opisanych w Regulaminie.

 
§12 Sposoby dostawy i płatności

1. Kupujący ma do wyboru sposoby dostawy, które opisane są szczegółowo na stronie każdej Oferty, osobno dla każdej Oferty.

2. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby płatności za Zamówienie:
– szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem usługi płatności realizowanej przez Pośrednika Płatności;
– zwykłym przelewem na rachunek bankowy Administratora, z zastrzeżeniem, że w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia oraz numery Rezerwacji.

3. W przypadku niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia lub numerów Rezerwacji, Administrator podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności poprzez kontakt z Kupującym. W razie braku możliwości ustalenia numerów Zamówienia lub numerów Rezerwacji w terminie 2 dni od dnia otrzymania przelewu przez Administratora, OOC zwraca przelaną kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew.

 
§13 Realizacja Zamówienia

1. Niezależnie od wyboru sposobu płatności Kupujący zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie nie później niż w terminie 2 dni od chwili złożenia Zamówienia (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Administratora lub Pośrednika Płatności).

2. Brak zapłaty w powyższym terminie może spowodować anulowanie Zamówienia przez Administratora.

3. Częściowa zapłata za Zamówienie jest traktowana jak brak zapłaty. Administrator zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew.

4. Maksymalny termin realizacji Zamówienia to 30 dni, chyba, że w Ofercie wyraźnie zastrzeżono inny termin lub wynika on bezpośrednio z treści Oferty.

 
§14 Obsługa posprzedażowa

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Kupujący uprawnienia z tytułu rękojmi może realizować poprzez oświadczenia składane bezpośrednio do Sprzedawcy na adres podany w Ofercie.

4. Administrator, jako podmiot niebędący stroną Umowy sprzedaży nie przyjmuje w imieniu Sprzedawców reklamacji dotyczących niewykonanych lub nieprawidłowo wykonanych zobowiązań z Umowy sprzedaży.

 
§15 Płatności za usługi świadczone w iAtrakcje.pl

1. OOC pobiera następujące opłaty i prowizje za usługi świadczone w iAtrakcje.pl, zawsze obciążając nimi Sprzedawcę:
a. Abonament za dodanie i prezentowanie Ogłoszenia w Serwisie przez Sprzedawcę przez okres miesiąca;
b. Prowizja za pośrednictwo handlowe pomiędzy Sprzedawcą a OOC, liczona jako określony procent Ceny wybranej i opłaconej Oferty Sprzedawcy;
c. opłata dodatkowa za wyróżnienie Ogłoszenia lub Oferty, pomoc w przygotowaniu Oferty, tłumaczenie Oferty na język angielski, przekazanie wpłat na żądanie.

2. Abonament miesięczny – opłata naliczana i płatna z góry za każdy miesiąc świadczonej usługi. Wysokość Abonamentu zależy od ilości umieszczonych Ogłoszeń:
a. Umieszczenie 1-2 Ogłoszeń – 50zł za każde Ogłoszenie miesięcznie,
b. Umieszczenie 3-4 Ogłoszeń – 40zł za każde Ogłoszenie miesięcznie,
c. Umieszczenie 5 lub więcej Ogłoszeń – 30 zł za każde Ogłoszenie miesięcznie.

3. Prowizja wynosi 10% Ceny wybranej i opłaconej Oferty. OOC pobiera od Kupującego całość Ceny wybranej Oferty. Pobrane kwoty OOC przekazuje niezwłocznie, a w przypadku niemożliwości niezwłocznego przekazania, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca przekazuje jednym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy po potrąceniu (odjęciu) kwoty/ kwot należnej/ należnych Prowizji.
Na potrąconą Prowizję OOC wystawia fakturę VAT i przesyła w formacie pliku z rozszerzeniem .pdf na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

4. Jeśli po zsumowaniu pobranych wpłat od Kupujących ich wartość nie przekracza 50złotych dla danego Sprzedawcy, OOC ma prawo zatrzymać wpłaty i rozliczyć je ze Sprzedawcą w kolejnym miesiącu lub jeśli wartość dalej nie przekracza powyższej kwoty – w kolejnych miesiącach. Na wyraźne żądanie Sprzedawcy lub w przypadkach opisanych w Regulaminie, OOC przekazuje Sprzedawcy każdą płatność.

5. Niezależnie od zatrzymania wpłat Kupujących nieprzekraczających kwoty 50zł, zgodnie z ustępem poprzednim, OOC wystawia fakturę VAT na należną Prowizję raz w miesiącu, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i przesyła Sprzedawcy w sposób opisany powyżej.

6. Opłata dodatkowa wynosi:
a. za wyróżnienie Ogłoszenia/Oferty na stronie głównej na okres 14 dni – 10 zł.
b. za pomoc w przygotowaniu oferty – 50 zł
c. za tłumaczenie oferty na język angielski – 50 zł
d. przekazanie wpłat na żądanie – 1 zł za każdy przelew
Opłata dodatkowa jest płatna na zasadach opisanych dla Abonamentu.

7. Wszystkie podane w ustępach powyższych kwoty są kwotami brutto, zawierającymi w sobie podatek od towarów i usług w stawce wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

 
§16 Materiały Użytkownika

1. Użytkownik zamieszcza materiały dobrowolnie. Zamieszczając materiały Użytkownik dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania i publikacji w iAtrakcje.pl.

2. OOC dołoży wszelkich starań, aby usuwać materiały niezgodne z Regulaminem.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników materiałów tekstowych, czy graficznych naruszających prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich. Użytkownik, zamieszczając materiał, w tym zwłaszcza zdjęcie zawierające jego wizerunek, oświadcza, że posiada prawa autorskie majątkowe do zdjęcia lub licencję od podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe w zakresie niezbędnym do jego rozpowszechniania w iAtrakcje.pl.

 
§17 Zablokowanie Konta

1. OOC może zablokować na czas określony lub nieokreślony konto Użytkownika w przypadku, gdy:
a. Użytkownik dopuszcza się naruszeń niniejszego Regulaminu.
b. Użytkownik nie wywiązuje się ze spłaty należności na rzecz OOC zgodnie z Regulaminem.
c. Działania Użytkownika zagrażają bezpieczeństwu funkcjonowania iAtrakcje.pl bądź korzystania z iAtrakcje.pl przez pozostałych Użytkowników.

2. W trakcie blokady Konta Użytkownik może się zalogować na Konto w formie Kupującego. Nie ma dostępu do swoich Ogłoszeń oraz Ofert.

3. W momencie zablokowania Konta przez Administratora wszystkie aktualne Ogłoszenia i Oferty Sprzedawcy, zostają automatycznie wycofane, a akceptacja tych Ofert przez Kupujących jest niemożliwa.

4. Administrator odblokuje Konto po tym jak Użytkownik zaprzestanie dopuszczania się naruszeń Regulaminu, dokona spłaty należności na rzecz OOC lub ustanie inna przyczyna będąca podstawą zablokowania Konta.

5. Po odblokowaniu Konta wycofane uprzednio Ogłoszenia i Oferty nie zostaną ponownie umieszczane na iAtrakcje.pl.

6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Użytkownik może złożyć wniosek o odblokowanie Konta jeszcze przed ustaniem przyczyny uzasadniającej ustawienie blokady, a Administrator ma prawo czasowo lub trwale odblokować Konto.

 
§18 Usunięcie Konta

1. Użytkownik może usunąć Konto poprzez wypełnienie dostępnego na iAtrakcje.pl formularza i potwierdzeniu wprowadzonych danych – nazwy użytkownika i Hasła dostępu.
2. Konto może zostać usunięte tylko i wyłącznie po wcześniejszym uregulowaniu wszelkich należności na rzecz OOC.
3. Wraz z usunięciem Konta dochodzi do rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych pomiędzy OOC a Użytkownikiem, o których mowa w §3 ust. 3 Regulaminu.
4. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu Administrator może w każdej chwili usunąć Konto Użytkownika, przy czym może to nastąpić wyłącznie z podaniem przyczyny. W takim wypadku Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się na iAtrakcje.pl bez uprzedniej zgody OOC.

 
§19 Prywatność i poufność

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe OOC zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od OOC w związku z korzystaniem z iAtrakcje.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od OOC informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy sprzedaży.

 
§20 Reklamacja usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Użytkownik może zgłosić OOC reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny OOC.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu.

3. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacji.

 
§21 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji usług świadczonych przez OOC i dochodzenia roszczeń

Użytkownicy będący Konsumentami posiadają m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

b. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a OOC.

c. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a OOC, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

d. mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
§22 Postanowienia końcowe

1. OOC oraz Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. OOC wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

3. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do OOC stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej OOC, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

4. Regulamin jest częścią zawieranej między Sprzedawcą a Kupującym Umowy sprzedaży.

5. Treść niniejszego Regulaminu w tym wysokość opłat i prowizji może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej iAtrakcje.pl, zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie OOC w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej iAtrakcje.pl.

7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 
Załączniki:
Załącznik nr 1. Opis Ogłoszenia i Oferty
Załącznik nr 2. Polityka ochrony prywatności
Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close