Polityka ochrony prywatności

 
1. W czasie korzystania z Serwisu Internetowego iAtrakcje.pl (dalej jako iAtrakcje.pl), Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania lub pobytu lub adresu poczty elektronicznej, nazwy, adresu siedziby prowadzonej działalności gospodarczej, numeru NIP, numeru REGON, numeru rachunku bankowego, w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach iAtrakcje.pl przez Administratora Danych Osobowych.

 
2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników iAtrakcje.pl w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135, 2281, z 2016 poz 195, 677) jest Order od Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 72, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471303, o kapitale zakładowym 720.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7952527729, numer statystyczny Regon: 181004807, zwany dalej ADO.

 
3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 
4. Dane osobowe zbierane w iAtrakcje.pl są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz aktami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych i aktami prawa wspólnotowego, na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych, w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez ADO oraz w czasie niezbędnym do realizacji celu ich przetwarzania.

 
5. ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych iAtrakcje.pl, a dotyczących Użytkowników iAtrakcje.pl. ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 
6. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia iAtrakcje.pl.

 
7. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, to jest w szczególności w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy lub gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (na przykład marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych; dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

 
8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie Konta i świadczenie usługi pośrednictwa handlowego lub pośrednictwa w transakcji na zasadach opisanych w Regulaminie.

 
9. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji w iAtrakcje.pl, Użytkownik po zalogowaniu się w iAtrakcje.pl może zmienić wybrane dane.

 
10. Dane osobowe lub informacje dotyczące Użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 
11. ADO w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, może udostępnić dane osobowe :
a) operatorowi systemu płatności on-line firmie PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, posiadająca nr KRS 0000347935, REGON 301345068 – wpisany jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/201, będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Udostępnienie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Pośrednika Płatności, a w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
b) Użytkownikowi/ Użytkownikom, będącym/i Sprzedawcą/Sprzedawcami, jako administratorowi/om danych, posiadającym/i nr KRS, nr REGON i nr NIP wskazane każdorazowo w treści Oferty. Udostępnienie dotyczy danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

 
12. ADO realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
– poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 
13. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu złożenia Zamówienia na zasadach opisanych w Regulaminie.

 
14. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, bez wyraźnej zgody Użytkownika.

 
15. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 
16. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na piśmie do ADO lub drogą elektroniczną na adres info@iatrakcje.pl.

 
17. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez iAtrakcje.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close